Dla zapewnienia większej wygody naszych użytkowników głównie w celu dostosowania wyglądu strony do ich preferencji, rodzaju przeglądarki, preferowanego języka, zastrzegamy sobie możliwość zbierania dodatkowych danych (standardowo przesyłanych przez przeglądarkę) oraz wykorzystywania tzw. plików cookie. Możemy wykorzystywać tak zebrane dane w celu wykonywania analiz atrakcyjności treści oraz pozostałych statystyk. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu
preloading preloading preloading preloading preloading
Aplikuj i rozwiąż zadanie!
Przedłużamy termin zgłoszenia
do I etapu do 7 czerwca

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Do kogo kierowany jest program Kopalnia Talentów?
Ofertę programu kierujemy do studentów 5 roku studiów magisterskich oraz absolwentów do jednego roku po studiach. Oczekujemy, że uczestniczący w programie studenci piątego roku w trakcie jego trwania ukończą studia i obronią pracę magisterską.

Na czym polega pierwszy etap rekrutacji?
Zgłoszenia do programu można dokonać poprzez odnośnik do kwestionariusza aplikacyjnego umieszczony w zakładce „aplikuj”. W kwestionariuszu należy podać swoje dane osobowe, informacje dotyczące uczelni, znajomości języków obcych, programów komputerowych oraz odpowiedzieć na pytania dodatkowe.
Równolegle należy przygotować zadanie: „Przeprowadź analizę SWOT nowej strategii KGHM na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2040”. Rozwiązanie zadania należy przygotować w formacie Word lub Power Point i wysłać e-mail na adres kopalniatalentow@kghm.pl z podaniem tekstu w tytule: „zadanie + nazwisko i imię”. Dodatkowo plik z rozwiązanym zadaniem powinien zostać opisany nazwiskiem i imieniem oraz nazwą uczelni autora w stopce. Podsumowanie pierwszego etapu nastąpi do 17 czerwca br.

Na czym polega drugi etap rekrutacji i jak się do niego przygotować?
Kandydat, który zakwalifikuje się do drugiego etapu rekrutacji zostanie zaproszony do rozmowy telefonicznej w języku angielskim i testu on-line znajomości MS Excel. Etap ten nie wymaga od uczestnika wizyty w siedzibie firmy. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu powinni być dostępni pod podanym numerem telefonu na terenie Polski między 17 a 26 czerwca br. Dodatkowo w tym czasie powinni przebywać w zasięgu Internetu umożliwiającym wypełnienie testu dotyczącego narzędzi MS Office on-line.
Podsumowanie drugiego etapu nastąpi do 3 lipca br.

Na czym polega trzeci etap rekrutacji i jak się do niego przygotować?
Kandydat zakwalifikowany do trzeciego etapu rekrutacji przystąpi do trwającego cały dzień ośrodka oceny podczas, którego weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej oraz zostanie zaproszony do realizacji zadań grupowych i indywidualnych. Trzeci etap zostanie przeprowadzony w Lubinie lub okolicy, tym samym wymaga przyjazdu do Zagłębia Miedziowego. Przygotowując się do III etapu warto zapoznać się z informacjami znajdującymi się na stronie KGHM Polska Miedź S.A. oraz ostatnimi ważnymi wydarzeniami związanymi z firmą. Pomocne może być także przypomnienie sobie wykonanego na I etapie zadania. Planowany termin przeprowadzenia trzeciego etapu rekrutacji to 20 - 24 lipca br.
Podsumowanie trzeciego etapu nastąpi do 31 lipca br.

W jaki sposób ogłaszane będą wyniki kolejnych etapów rekrutacji?
Po każdym etapie rekrutacji nastąpi podsumowanie jego wyników, po czym kandydaci będą informowani za pośrednictwem e-mail o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się do dalszego etapu.

Kiedy dowiem się ostatecznie czy zostałem zakwalifikowany do udziału w programie?
Podsumowanie wyników i wyłonienie uczestników programu nastąpi po trzecim etapie rekrutacji. Informacja wraz z ofertą zatrudnienia zostanie przekazana osobom, które pozytywnie przejdą proces rekrutacji najpóźniej w drugim tygodniu sierpnia.

Czy KGHM zwraca koszty przejazdu/ew. zakwaterowania w Lubinie podczas trzeciego etapu rekrutacji?
KGHM nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu czy ewentualnego zakwaterowania w trakcie trzeciego etapu.

Jak jest forma zatrudnienia podczas programu?
Z dniem 1 października br. kandydaci będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony 18 miesięcy w Centrali spółki na stanowisku „Stażysta z wyższym wykształceniem”. W przypadku, gdy ścieżka rozwoju uczestnika przewiduje pracę pod ziemią nazwa stanowiska zostaje zmieniona na „Stażysta z wyższym wykształceniem pod ziemią”. Miejsce (lokalizacja) wykonywania pracy uczestników programu podczas poszczególnych części programu będzie uzależnione od ustalonej ścieżki rozwoju dla danego uczestnika, ale w większości przypadków będzie to region Zagłębia Miedziowego.
Szczegóły oferty zostaną przedstawione osobom, które pomyślnie przejdą cały proces rekrutacji.

Kiedy się dowiem w jakim obszarze miałbym/-abym podjąć pracę po zakończeniu programu?
Uczestnicy programu zostaną przypisani do pierwszego obszaru/komórki organizacyjnej na podstawie ich profilu oraz zgłoszonego przez Centralę i Odziały KGHM Polska Miedź zapotrzebowania. Obszar ten jest planowanym, docelowym miejscem zatrudnienia kandydata. Pełna ścieżka kariery zostanie ustalona w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu i będzie sukcesywnie rozwijana w trakcie jego trwania.

Na czym polegają rotacje i jaki jest ich cel?
Przez pierwsze trzy miesiące uczestnicy biorą udział w programie zapoznawczym w komórce organizacyjnej zgodnie ze zgłoszonym przez Centralę i Odziały KGHM Polska Miedź zapotrzebowaniem. Komórka ta jest planowanym, docelowym miejscem zatrudnienia kandydata. Następnie biorą udział w trzech rotacjach, trwających przeciętnie pięć miesięcy, w różnych obszarach działalności firmy zgodnie z ustaloną ścieżką kariery. Rotacje w czasie trwania programu pozwolą uczestnikom na zapoznanie się ze strukturą organizacji oraz obszarami jej działania.

Na jakie szkolenia mogę liczyć?
W ramach programu zakładamy możliwość identyfikacji własnego potencjału i szeroki wachlarz działań rozwojowych w oparciu o identyfikację potrzeb oraz ustaloną ścieżkę kariery. Program zakłada też zaangażowanie uczestników w obowiązkowe szkolenia wynikające z obowiązujących przepisów.

Jaką rolę pełni mentor i kim jest osoba pełniąca tą funkcję?
Mentor to osoba zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału podopiecznego. Jego rolą jest pomoc w planowaniu ścieżki kariery uczestnika, udział w jego okresowej ocenie oraz dbałość o jego rozwój i motywację. Mentor będzie sprawował opiekę nad uczestnikiem programu przez cały czas trwania programu.

Jakie mam szanse na wyjazd zagraniczny?
Program zakłada rotacje uczestników przede wszystkim w ramach KGHM Polska Miedź w Polsce, ale nie wykluczamy także rotacji w ramach globalnej Grupy Kapitałowej.

Czy KGHM oferuje możliwość zakwaterowanie dla uczestników programu w trakcie programu?
KGHM nie przewiduje możliwości zakwaterowania. Nie przewidujemy również dofinansowania do zakwaterowania dla uczestników programu.

Czy firma pomaga w pisaniu pracy dyplomowej?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno KGHM Polska Miedź S.A., uczelni jak i studentów proponujemy współpracę w zakresie udostępniania materiałów do realizacji prac dyplomowych. Propozycja skierowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów górniczych, mechanicznych, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, ekonomicznych oraz pedagogicznych i psychologicznych. Tematy oraz obszar zagadnień prac dyplomowych, magisterskich, inżynierskich, doktoranckich i licencjackich znajduje się na stronie internetowej:
http://kghm.com/pl/kariera/dolacz-do-nas/studenci-i-absolwenci.